Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Οργανωμένα ταξίδια και δικαιώματα καταναλωτών

Της Χρύσας Τσιώτση*

Τα ταξίδια και οι εκδρομές είναι αγαπημένη συνήθεια πολλών από εμάς και σίγουρα λόγω έλλειψης χρόνου ή και για οικονομικούς λόγους προτιμούμε συχνά τα οργανωμένα ταξίδια.

Οργανωμένο είναι το ταξίδι που διαρκεί πάνω από 24 ώρες, περιλαμβάνει τουλάχιστον μία διανυκτέρευση και παρέχεται από γραφείο ταξιδιών (πρόκειται για γραφεία που φέρουν το σήμα του ΕΟΤ).  
Το Π.Δ. 339/96 που εκδόθηκε σε εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990 "για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις" προβλέπει την υποχρέωση του διοργανωτή ή πωλητή του ταξιδιού να κοινοποιεί στον Καταναλωτή την περιγραφή του καθώς και την τιμή του, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, χωρίς να περιλαμβάνει απατηλές ενδείξεις.  
Στον Καταναλωτή πρέπει να παρέχονται, πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, πληροφορίες, σχετικά με τους όρους που ισχύουν, όσον αφορά τα διαβατήρια, τις θεωρήσεις, τον απαιτούμενο για την έκδοσή τους χρόνο καθώς και τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις.
Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον Καταναλωτή, πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια, τις ενδιάμεσες στάσεις, τις ανταποκρίσεις, τη θέση του ταξιδιώτη καθώς και το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή, ελλείψει δε αυτού, τα στοιχεία των τοπικών φορέων, που μπορούν να βοηθήσουν, σε περίπτωση δυσχερειών.
Επίσης, ο Καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τους όρους ασφάλισης του ταξιδιού.  
Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ Καταναλωτή και διοργανωτή/πωλητή πρέπει να συνάπτεται εγγράφως και να αναφέρει:  
 • τον προορισμό του ταξιδιού
 • τα μέσα μεταφοράς
 • πληροφορίες σχετικά με τα καταλύματα
 • αν απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων, για την πραγματοποίηση του ταξιδιού και σ' αυτήν την περίπτωση την προθεσμία για την ειδοποίηση του Καταναλωτή, αν υπάρχει ματαίωση του ταξιδιού  
 • τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο Καταναλωτής θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης
 • το δρομολόγιο
 • τις επισκέψεις, εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες  
 • τα  πλήρη στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή και της ασφάλισης
 • την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, τις λεπτομέρειες πληρωμής της τιμής, καθώς και κάθε ενδεχόμενη αναθεώρησή της και τα τέλη και φόρους, εφόσον δεν αναγράφονται  στη συνολική τιμή    
Οι καθοριζόμενες στη σύμβαση τιμές δεν μπορούν να μεταβληθούν, σε βάρος του Καταναλωτή, εκτός εάν επέλθουν μεταβολές σχετικές με το κόστος της μεταφοράς, τα τέλη και τους φόρους που οφείλονται για ορισμένες υπηρεσίες καθώς και τις τιμές συναλλάγματος.
Ακόμα, όμως, και σε αυτές τις περιπτώσεις, η τιμή του ταξιδιού που ορίζεται από την ταξιδιωτική σύμβαση, δεν μπορεί να μεταβληθεί στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών, πριν από την αναχώρηση.  
Σε περίπτωση που ο διοργανωτής του ταξιδιού υποχρεωθεί να τροποποιήσει κάποια από  τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, όπως είναι π.χ. η τιμή, πρέπει να το γνωστοποιήσει  άμεσα στον Καταναλωτή, ο οποίος μπορεί:  
 • είτε να αποδεχθεί μία τροποποιητική πράξη της σύμβασης π.χ όσον αφορά στην τιμή του ταξιδιού λόγω κάποιων έκτακτων συνθηκών, π.χ αύξηση των φόρων αεροδρομίου    
 • είτε να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς να υπάρξουν κυρώσεις  
Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά και εάν για οποιονδήποτε λόγο που δεν αποδίδεται σε υπαιτιότητα του Καταναλωτή, ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι, ο Καταναλωτής δικαιούται:
 • είτε να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων από αυτόν ποσών
 • είτε να απαιτήσει ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι    
Στις ταξιδιωτικές συμβάσεις υπάρχει η εγγύηση με την οποία  εξασφαλίζονται κάποιοι κίνδυνοι, όπως πλημμελής εκτέλεση της παροχής, αφερεγγυότητα ή πτώχευση του διοργανωτή ή πωλητή του ταξιδιού. Ωστόσο, η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει περιπτώσεις ατυχημάτων ή κλοπής των προσωπικών ειδών των ταξιδιωτών.    
Ο διοργανωτής και ο πωλητής ταξιδίων φέρουν ευθύνη έναντι του Καταναλωτή για την προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Παράλληλα, φέρουν ευθύνη για τις ζημίες που υφίσταται ο καταναλωτής, λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης.  
Ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο της σύμβασης, που υπέγραψε για το οργανωμένο ταξίδι. Σε περίπτωση, προκαταβολής για το ταξίδι, δικαιούται να λάβει απόδειξη για το ποσό της προκαταβολής.    
Εάν, μετά την αναχώρηση, κάποιες προβλεπόμενες από την ταξιδιωτική σύμβαση υπηρεσίες δεν μπορούν να παρασχεθούν, τότε  ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλες ρυθμίσεις, για τη συνέχιση του ταξιδιού χωρίς να επιβαρύνεται επιπλέον για αυτές τις ρυθμίσεις ο καταναλωτής και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και ν’ αποζημιώνει τον Καταναλωτή.
Αν οι εναλλακτικές ρυθμίσεις του Καταναλωτή δεν γίνονται δεκτές, τότε, ο διοργανωτής παρέχει στον Καταναλωτή μεταφορικό μέσο, για να επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης και σε ορισμένες περιπτώσεις, του παρέχει αποζημίωση.  
Ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής του οργανωμένου ταξιδιού (δηλαδή ο τουριστικός πράκτορας) είναι υπεύθυνος έναντι του Καταναλωτή. Είναι  πολύ σημαντικό ο καταναλωτής να γνωρίζει ότι ο τουριστικός πράκτορας είναι υπεύθυνος ακόμη και  για τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται από αυτόν, αλλά από άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, όπως  ξενοδοχεία, κέντρα εστίασης κ.λ.π.  
Επίσης, πέντε (5) ημέρες πριν την αναχώρηση, ο Καταναλωτής δικαιούται να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτομο, όταν δηλαδή ο ίδιος δεν μπορεί να λάβει μέρος στο οργανωμένο ταξίδι. 
*Η Χρύσα Τσιώτση είναι δικηγόρος, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δίκαιο του Internet και την τηλεπικοινωνιών (LL.M in Information Technology and Telecommunications Law, University of Strathclyde-Glasgow-U.K) chryssa.tsiotsi@gmail.com
http://www.news.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου