Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Νέο πρόγραμμα 17 εκατ. ευρώ για μελισσοκόμους


Μέχρι το τέλος του 2016 θα «τρέχει» το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.Νέες ευκαιρίες ανοίγει στους Ελληνες μελισσοκόμους το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω του οποίου πριμοδοτούνται με 17 εκατ. ευρώ προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας του μελιού.

Το πρόγραμμα θα «τρέχει» μέχρι το τέλος του 2016 και έρχεται να στηρίξει τους μελισσοκόμους σε θέματα τεχνικής υποδομής, εξοπλισμού και μετακίνησης των κυψελών, θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τη δικτύωση στο Ιnternet, την προβολή και την προώθηση του προϊόντος.

Δικαιούχοι των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος μπορεί να είναι:

α) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

β) Συνεταιριστικές Οργανώσεις, (Κοινοπραξίες Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, συμπεριλαμβανομένης της ΠΑΣΕΓΕΣ).

γ) Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

Νέο πρόγραμμα 17 εκατ. ευρώ για μελισσοκόμους

δ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της μελισσοκομίας (μελισσοκόμοι, ιδιώτες τυποποιητές - συσκευαστές μελιού).
Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στις δράσεις του προγράμματος υποβάλλουν, κατά περίπτωση, αίτηση ή λεπτομερές σχέδιο δράσης. Ανάλογα με τη δράση οι αιτήσεις ή τα σχέδια δράσης υποβάλλονται στα Κέντρα Μελισσοκομίας ή στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ή στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Για όλες τις δράσεις πραγματοποιείται, από τον αρμόδιο φορέα, έλεγχος της πληρότητας των κριτηρίων συμμετοχής στη δράση για όλους τους αιτούντες.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ εισηγείται στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την έκδοση απόφασης ορισμού του δικαιούχου ή των δικαιούχων ή/και κατανομής του ποσού για την υλοποίηση κάθε δράσης. Με την απόφαση αυτή μπορεί ταυτόχρονα να εγκρίνεται το υποβληθέν σχέδιο δράσης ή/και το είδος και το ύψος των δαπανών ανά δικαιούχο. Στη συνέχεια μπορεί, κατά περίπτωση, να υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του δικαιούχου για την υλοποίηση της δράσης
.Με την ολοκλήρωση υλοποίησης των δράσεων στις 31 Αυγούστου κάθε έτους συντάσσεται φάκελος πληρωμής ανά δικαιούχο, ο οποίος αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο φορέα, όπως προβλέπεται για κάθε επιμέρους δράση του προγράμματος.Η αποστολή των φακέλων πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου του έτους που αφορά την ενίσχυση και η εκκαθάριση και η καταβολή της δαπάνης στους δικαιούχους ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του ιδίου έτους.

Ποιες είναι οι δράσεις για τεχνική βοήθεια που καλύπτονται

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις για:

Τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και τις ομάδες μελισσοκόμων.

Εξορθολογισμό της νομαδικής μελισσοκομίας.

Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων μελιού.

Εφαρμοσμένη έρευνα.

Ειδικότερα στις δράσεις για την τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους περιλαμβάνονται:

Οι δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Μελισσοκομίας για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής βοήθειας στους μελισσοκόμους. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας καλύπτουν χωροταξικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, στελεχώνονται από επιστήμονες ειδικευμένους στη μελισσοκομία και συνεργάζονται τόσο με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και με τις περιφέρειες, τα πανεπιστήμια, τους συλλογικούς φορείς των μελισσοκόμων και μεμονωμένους μελισσοκόμους, για παροχή συμβουλών και πρακτικής βοήθειας, όπου χρειάζεται.Το Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - Melinet. Η δράση αφορά την επιχορήγηση για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δικτύου Μελισσοκομίας - «Melinet», καθώς και την εισαγωγή στοιχείων (άρθρα, μελέτες, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.) στον διαδικτυακό τόπο http://www.melinet.gr.

Εκπαιδεύσεις - Εντυπα. Η δράση περιλαμβάνει κυρίως δαπάνες εκπαίδευσης των Ελλήνων μελισσοκόμων πάνω σε σαφώς οριζόμενα πρακτικά τεχνικά θέματα που έχει ανάγκη ο τομέας της μελισσοκομίας, καθώς και δαπάνες έκδοσης ενημερωτικού έντυπου υλικού.

Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης. Η δράση περιλαμβάνει κυρίως κάλυψη των δαπανών για την πραγματοποίηση ή συμμετοχή σε ημερίδες και εκθέσεις ή την υλοποίηση δραστηριοτήτων (π.χ. μελέτες αγοράς κ.λπ.), με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει κάλυψη δαπανών για σύνταξη και υποβολή φακέλου για την αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ - ΠΓΕ κ.λπ.

Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Η δράση αφορά την επιχορήγηση της αντικατάστασης των παλιών και φθαρμένων κυψελών με νέες και της αντικατάστασης εξαρτημάτων και μερών των κυψελών και αγορά άλλων μέσων, προς διευκόλυνση των μετακινήσεων, ώστε να γίνεται ορθολογική εκμετάλλευση της ανθοφορίας και της μελιττοφορίας, με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής αμιγών (μονοανθικών) τύπων μελιού.

Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας. Η δράση αφορά την επιχορήγηση των μελισσοκόμων για την κάλυψη μέρους των δαπανών μετακίνησης των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την εκμετάλλευση μελιτοεκκρίσεων, δεδομένου ότι στη χώρα μας η μελισσοκομία ασκείται κυρίως νομαδικά.

Αναλύσεις μελιού. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού, σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτικού κοινού, την προστασία του από εξαπάτηση και νοθεία και τη διαφύλαξη της ποιότητάς του.

Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού. Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την ίδρυση και τη λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του εγχωρίως παραγόμενου μελιού (φυσικοχημικών και λοιπών χαρακτηριστικών του μελιού, ύπαρξης καταλοίπων σε αυτό κ.λπ.), προκειμένου να εξασφαλιστεί ο καλύτερος έλεγχος του προϊόντος και η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Στο σκέλος της εφαρμοσμένης έρευνας, η δράση αφορά την ενίσχυση ειδικευμένων φορέων (ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια) για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης, την καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών των μελισσών και τη γενικότερη βελτίωση της μελισσοκομικής πρακτικής.


ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι κάθε δράσης μπορούν να ενημερωθούν αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις του προγράμματος μέσω των ιστοσελίδων www.minagric.gr και www.melinet.gr.

22/04/2014
Πηγή: www.ethnos.gr,forologia.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου