Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

"A dad",Renée Ilikidou


A dad is someone who
wants to keep you from making mistakes
but instead lets you find your own way,
even though his heart breaks in silence
when you get hurt.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου